D O K U M E N T F Ö R S T Ö R A R E  

VEM SKA ANVÄNDA DOKUMENTFÖRSTÖRAREN?

Det här är en mycket viktig fråga som ofta förbises, i synnerhet av företag.  Vilken sorts dokument som kommer att förstöras beror i hög grad på vilka som använder dokumentförstöraren.

Hemmaanvändare strimlar kontoutdrag från banken samt dokument med personuppgifter som de vill förstöra och återvinna medan andra användare, som revisorer, jurister och läkare, kan ha konfidentiella dokument som verkligen måste förstöras.  Dessa användare behöver en dokumentförstörare med en högre säkerhetsklass.

HUR OFTA SKA DOKUMENTFÖRSTÖRAREN ANVÄNDAS?

Om dokumentförstöraren ska användas ofta är det troligt att den även kommer att strimla mer papper.  Kunder som är medvetna om sin strimlingsvolym väljer ofta en uppsamlingsbehållare med större volym eftersom de vill undvika att behöva tömma behållaren så ofta.

Var noga med att välja en uppsamlingsbehållare baserat på antal ark, och inte bara baserat på literkapaciteten.

Dokumentförstörare som erbjuder Auto Feed, dokumentförstöring med automatisk inmatning kan hantera dokumenthögar direkt, utan att arken behöver matas in manuellt. Modellerna med automatisk inmatning ger 98 procents tidsbesparing jämfört med modeller med manuell inmatning och genererar avsevärda produktivitetsbesparingar under en längre tidsperiod.

HUR STOR BEHÖVER UPPSAMLINGSBEHÅLLAREN VARA?

Det är alltid bäst att välja uppsamlingsbehållare baserat på hur många ark som får plats i den och inte enbart på dess storlek.

Dokumentförstörare som används av flera användare genererar i allmänhet fler förstörda dokument, så en uppsamlingsbehållare som klarar minst 600 ark eller 80 liter rekommenderas i allmänhet för dokumentförstörare som används av fler än 10 användare.

HUR LÄNGE SKA DOKUMENTFÖRSTÖRAREN KÖRAS?

Dokumentförstörarens motor genererar värme. Bra dokumentförstörare har en säkerhetsmekanism som stänger av apparaten så att den svalnar innan temperaturen blir för hög.  Vi hänvisar till tiden som dokumentförstöraren kör innan den automatiskt stängs av som dess ”körtid”.

Ju längre körtid, desto mer kan du strimla under en körning.

HUR SNABBT MÅSTE DOKUMENTFÖRSTÖRAREN KUNNA ARBETA?

Manuell dokumentförstöring blir omedelbart mer tidskrävande än Auto Feed automatisk strimling när flera dokument kan matas in och strimlas samtidigt.

Auto Feed dokumentförstörare kan strimla flera dokument samtidigt plus att användaren kan lämna maskinen under pågående arbete. Det är detta vi kallar för ”hands-free” strimling.

HUR OFTA ÄR DU VILLIG ATT SMÖRJA DOKUMENTFÖRSTÖRAREN?

Dokumentförstörare kräver, precis som andra motordrivna enheter, vård och underhåll. Genom att strimla ett inoljningsark i dokumentförstöraren någon gång förlänger du på ett enkelt sätt livslängden för dokumentförstörarens knivar och motor.

Dokumentförstörare för ett stort antal användare, främst i kontor, kan ha en automatisk inoljning. Dessa modeller tar hand om sig själva genom att en droppe olja eller två appliceras från en påfyllningsbar oljeflaska.

VILKEN SÄKERHETSKLASS PASSAR DIG?

Det är viktigt att välja rätt säkerhetsklass och inte bara köpa en produkt baserat på strimmeltyp. Vi avråder alltid kunder från att köpa en produkt baserat på strimmeltyp. Även om dokumentförstörare med korsstrimling och konfettistrimling i allmänhet strimlar dokumentet i fler bitar än en produkt som skär i remsor, så är det antalet bitar som dokumentförstöraren strimlar dokumentet i som är det viktigaste att överväga.

Om dokumentförstöraren ska användas i en miljö med flera användare kan extra säkerhetsfunktioner som låsbara papperskammare vara viktiga ur säkerhetssynpunkt.

SÄKERHETSKLASS P2

P2 | GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET
Strimmelskärning som ger det mest grundläggande skyddet.
För vanliga dokument som inte innehåller känslig information.
Ett A4 blir cirka 40 bitar.

SÄKERHETSKLASS P3

P3 | ALLMÄN SÄKERHET
Korsstrimling som ger ett vardagligt skydd, strimlar dokumenten i långa oläsliga strimlor.
Allmänna dagliga dokument som innehåller känsliga uppgifter, till exempel adresser.
Ett A4 blir cirka 300 bitar. Bredd: under 4mm. Längd: under 55mm.

SÄKERHETSKLASS P4

P4 | KONFIDENTIELL SÄKERHET
Korsstrimling som ger ett professionellt skydd, strimlar dokumenten till konfetti.
Perfekt för kontoutdrag och konfidentiella affärsdokument.
Ett A4 blir cirka 400 bitar. Bredd: under 2mm. Längd: under 15mm.

SÄKERHETSKLASS P5

P5 | HÖG SÄKERHET
Microkorsstrimling som ger ett av de allra bästa skydden.
Passar för konfidentiella finansiella, personliga och strategiska dokument.
Ett A4 blir cirka 2 000 bitar. Bredd: under 0,8mm. Längd: under 13mm.

SÄKERHETSKLASS P6

P6 | EXTRA HÖG SÄKERHET
Super-Microkorsstrimling som ger ett av de allra bästa skydden.
Nödvändigt för juridiska, militära och finansiella dokument som innehåller skyddad data.
Ett A4 blir cirka 6 000 bitar.

SÄKERHETSKLASS P7

P7 | MAXIMAL SÄKERHET
Super-Microkorsstrimling som ger det allra bästa skyddet.
Den högsta standarden för regeringar och militära rapporter.
Ett A4 blir cirka 12 500 bitar.

GDPR | General Data Protection Regulation

Från och med den 25 maj 2018 gäller inte längre Personuppgiftslagen (PUL) utan den ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR).
GDPR gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer vid hantering av personuppgifter inom Europeiska unionen. Den nya dataskyddsförordningen innebär många förändringar, speciellt när det gäller hur företag behandlar och lagrar personuppgifter.

Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Hur du makulerar information kan också komma att förändras, därför har vi tagit fram dokumentförstörare för samtliga behov.